منتشر شده قبل 2 ماه در روسیه ای

دانلود آهنگ Гио ПиКа Буйно Голова

  • 397
  • 7
  • 0
  • 11
  • 4
  • 1

دانلود آهنگ روسی Гио ПиКа Буйно Голова ، آهنگ روسی جدید Гио ПиКа Буйно Голова به همراه متن آهنگ

متن آهنگ

Lyrics
С одной головы, вся седина, Весь пух и прах - вс
ё с одного ребра, И одна сатана, а в глаза бела пелена, Да со рта
пена бела брызжет, кипит буйна го
лова Да моя яма глубже два, Два надреза по три ш
ва Зачитают - рас права, Зд
есь в синей форме орава.
И железная оковы Да на руки рукава, Терпи буйна голова Да терпи
буйна голова.
А пряник кнут, да булава Суд, вагон, тетерева, Мякиш хлеба, чай, халва, Да терпи
буйна голова, Да наломала коль
дрова, Буйно буйна голова, Заварила каши с маслом Расхлебали мусора.
Два патрона, три пера, Три прихлопа, два жмура Ключ от бура на к
арман, мне вышли, вон хозяева, Здесь рулит Буйно голо
ва, -буйно голова, Здесь главный буйно голова, д
а буйно буйно голова.
Когда Буйно голова, закипела на раз два.
Да струнно дым валил по трубам И гудела вся
тюрьма, Да три прута и два кола, Фарт коп на кол
окола, Да Магадан твой дом тюрьма Да терпит буйна
голова, да да да Буйно голова, Буйно голова, Здесь гл
авный Буйно голова, буйно голова, И тащит буйно голова, буйн
а голова, Да буйно буйно голова, да буй
но буйно голова, Да, да, да, да!

00:00

عالیییییییییییی

00:00

فوق العاده

00:00

گوووود

01:04

عالییییی

:
/ :

صف پخش

پاک کردن